Χρονοδιάγραμμα για την Προστασία των Δεδομένων

25 Ιανουαρίου > Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ


Η υποχρέωση της διαφάνειας στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Πρακτικά παραδείγματα για υπεύθυνους επεξεργασίας (π.χ. ιστοσελίδες, applications) - Οδηγίες για την ερμηνεία της υποχρέωσης διαφάνειας στο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων.


Πρόστιμο μέχρι και 20 εκατ. επιβάλλει η GDPR

Ετσι, το νέο καθεστώς επιβάλλει πρόστιμο 4% του παγκοσμίου ετησίου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους ή 20 εκατ. ευρώ… ότι είναι υψηλότερο. Πρόστιμο ως 2% ή 10 εκατ. ευρώ για υποχρεώσεις του υπευθύνους επεξεργασίας – ελλιπή σχεδιασμό ασφάλειας συστημάτων. Αλλά και άλλες κυρώσεις από τους συμπληρωματικούς νόμους εναρμόνισης που θα ψηφιστούν από τα κράτη μέλη.


Η έννοια της συγκατάθεσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 παρέχει μία διεξοδική ανάλυση της έννοιας της συγκατάθεσης στον Κανονισμό 2016/679, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: GDPR).